شماره حساب بانک ملی
۰۱۱۱۳۹۳۸۷۷۰۰۷
شماره کارت
۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۲۴۴۲۱
پرداخت آنلاین:
https://bahamta.com/15931-2952274