پیام مدیرعامل

درد و رنج را باید همزاد بشر به حساب آورد و از ابتدای حضور اولین فرد بر روی این کره خاکی تاکنون بخشی از تجربیات بشر رنج زیستن است، مقابله با ناهمواری ها و ناملایمات زیستن در این جهان پرمشقت همواره انسان را به این اندیشه سوق داده که ریشه و نقص کجاست و راهکار رفع کجاست؟ جهان کنونی محل تلاطم و تلاقی دارا و ندار، فقر و ثروت، رنج و لذت، بیماری و سلامت و همچنین تبعیض و عدالت است، جمعیتی رو به انفجار به همراه برجسته شدن شکاف میان عناصر فوق شرایط زیستن را دشوار نموده و فشار این همه سختی را غیرقابل تحمل نموده است، انسان مدرن به مثابه پیچیده شده جوامع و مشکلات زیست جهانش دست به ابداع راه حل های مدرن زده است، موسسات خیریه همچون نهادهای مدرن و سازگار با این حجم از مشقت و رنج های بشر پدید آمده اند، و هدف و برنامه آنها کاستن از درد و رنج بشر و پر نمودن شکاف های طبقاتی موجود است.

نهادهای خیریه ضروری است با رویکردی مدرن بدون توجه به زبان، نژاد، مذهب، ملیت و باورهای دینی و سیاسی و فرهنگی به تسکین درد و رنج و آلام انسان های ستمدیده بپردازند و از سوی دیگر قشر برخوردار جامعه را متوجه مسئولیت خود در برابر دیگران بنمایند، در این میان نوع دوستی و احساس مسئولیت در برابر دیگری مهمترین نیاز بشر کنونی است تا با تنهاتر شدن و انزوای مدرن انسان بداند هرچقدر که به تفرد بیاندیشد بالذات اجتماعی است و مشکلات انسان امری است مرتبط با نوع انسان و حل آنها هم وظیفه نوع انسان است و این مهم را موسسات خیریه می توانند به انجام برسانند تا با ترویج صلح و دوستی و مهربانی و نوع دوستی شاهد کمتر شدن درد و رنج بشری باشیم.