هيات مديره :

انجمن داراي هيات مديره اي مركب از ۵ نفر عضو اصلي و ۲ نفر عضو علي‌البدل خواهد بود.

هيات مديره نماينده قانوني انجمن بوده و وظايف و اختيارات آن در چارچوب اساسنامه به شرح ذيل مي باشد :
حفظ و حراست اموال منقول و غير منقول، رسيدگي به حسابها، پرداخت ديون و وصول مطالبات، اجراي مصوبات مجامع عمومي ، افتتاح حساب در بانكها طي انجام تشريفات قانوني ، تعقيب جريانات قضائي و اداري و ثبتي در كليه مراحل قانوني در محاكم ، تعيين حكم و تعيين وكيل و عزل آن ، قطع و فصل دعاوي از طريق سازش ( مصالحه ) و در صورت اقتضاء تفويض و واگذاري تمام يا قسمتي از اختيارات خود به هر شخص ديگر اعم از حقوقي يا حقيقي با حق توكيل و ساير وظايفي كه بر اساس اساسنامه به هيات مديره واگذار گرديده. به طور كلي هيات مديره مي تواند هر اقدام و معامله اي را كه ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول كه مستلزم تصويب مجمع عمومي مي باشد پس از تصويب مجمع به نام انجمن انجام دهد.
همچنين هيأت مديره موظف است ۳ ماه قبل از پايان تصدي خود، از مجمع عمومي عادي به منظور انتخابات هيأت مديره و بازرس جديد دعوت نمايد. هيأت مديره قبل از درج آگهي در روزنامـــه كثير الانتشار بايد دستور كار مجمع عمومي، زمان و مكان برگزاري و فهرست اسامي اعضا را به تاييد مرجع صدور پروانه برساند و حداقل ۴۰ روز قبل از پايان تصدي خود نتيجه انتخابات را به مرجع صدور پروانه اعلام نمايد.
جز درباره موضوعاتي كه به موجب مفاد اين اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجمع عمومي اعضاء است ، هيات مديره كليه اختيارات لازم براي اداره امور مشروط به رعايت حدود اهداف و اساسنامه را دارا مي باشد.

هيأت مديره براي مدت ۲ سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد اعضاء هيأت مديره براي دوره هاي بعدي بلامانع است.

تبصره ۱- جلسات هيات مديره با حضور بيش از نصف اعضا رسميت يافته و تصميمات متخذه با اكثريت آرا حاضرين معتبر خواهد بود .

تبصره ۲- هيأت مديره موظف است پس از تعيين سمتها، حداكثر تا يك هفته از بين خود يا خارج يك نفر را به سمت مدير عامل انتخاب نموده و حدود اختيارات و مدت تصدي و حق الزحمه او را تعيين كند.

تبصره ۳- مدير عامل نمي تواند در عين حال رئيس هيأت مديره باشد مگر با تصويب سه چهارم اعضاي مجمع عمومي.
تبصره ۴- هيات مديره در هر موقع مي تواند افراد فوق الذكر را از سمت هاي مذكور عزل كند .
تبصره ۵- هيات مديره در صورت لزوم مي تواند سمتهاي ديگري براي ساير اعضا هيات مديره تعريف نمايد .

عزت درستان

عزت درستان
سمت در لاوین : رئیس هیت مدیره
سمت خارج از لاوین : کارمند فرمانداری مریوان
تحصیلات : کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی

افراسیاب جمالی
سمت : عضو هیئت مدیره
سمت خارج از لاوین : استاد دانشگاه
تحصیلات : دکتری تاریخ

مهدی روخنده

مهدی روخنده

سمت در لاوین: مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره
سمت خارج از لاوین : دانشجو
تحصیلات : لیسانس مهندسی تکنولوژی نقشه برداری
کارشناس مدیریت راهبردی و ترویج

شریفه زارعی
سمت : عضو هیت مدیره
سمت خارج از لاوین : استاد دانشگاه
تحصیلات : دانشجوی دکتری آب و هوا شناسی

دلنیا عبدی
سمت : عضو هیت مدیره
سمت خارج از لاوین : کارمند بهزیستی مریوان
تحصیلات: لیسانس مددکاری اجتماعی

ترزه محمدی

ترزه محمدی
سمت : عضو هیئت مدیره و خزانه دار
سمت خارج از لاوین : مشاور خانواده
تحصیلات : لیسانس مشاوره و راهنمایی