مهدی روخنده

بر مبنای اساسنامه لاوێن مدیر عامل برای مدت ۲ سال از میان هیأت مدیره و یا خارج از آن انتخاب می گردد؛ اختیارات و وظایف مدیر عامل در چهارچوب اختیارات و مصوبات هیأت مدیره توسط هیأت مذکور تعیین می گردد.

مدیر عامل کنونی لاوێن:

مهندس مهدی روخنده