تغییرات گسترده در شرایط زندگی و مسائل خانوادگی و اجتماعی و نیز توسعه روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات، لزوم توجه به سلامت فردی و خانوادگی را بیش از پیش مطرح می سازد.

هر روز با شتاب گرفتن تحولات محیطی و تغییر و تنوع در ساختار و فرهنگ جوامع، بر میزان ابهام و عدم قطعیت شرایط موجود و نیز پیچیدگی آسیب ها و مشکلات اجتماعی افزوده می شود و نقش عوامل خانوادگی و اجتماعی، علاوه بر عوامل فردی، هم در ایجاد و گسترش این آسیب ها و هم اتخاذ رویکردهای اجتماعی در پیشگیری و کنترل آنها پر رنگ تر و ملموس تر می گردد. لذاحیات، پایایی، پویایی و موفقیت نهاد خانواده در محیطی که به طور دائم در حال دگرگونی است مستلزم اتخاذ رویکردها، روش ها و ابزارهایی است که امکان انعطاف و تطبیق آگاهانه، مبتنی بر دانایی و خلاق را با سرعت، روانی و چابکی لازم با آن بدهد.
در چنین شرایطی سیاست گذاری و برنامه ریزی مناسب، به منظور اتخاذ رویکردهای مقتضی در پرداختن به مقوله آسیب های اجتماعی حائز اهمیت می باشد.

آموزش مهارتهای زندگی اگر شرایط لازم برای انجام آن مهیا گشته و به درستی اجرا گردد، در واقع واکسیناسیون روانی اجتماعی جامعه می باشد و در بسیاری از شیون فردی و اجتماعی زندگی قابلیت کاربرد دارد.

در  این دوره ده هفته ای ، ضمن آشنایی با مهارت های زندگی، به بررسی و پاسخ گویی به نقاط قوت و ضعف مهارت های شرکت کننده گان می‌پردازیم.

فعالیت‌های این دوره: این دوره با استفاده از روش آموزش فعال، انجام می پذیرد.که شامل تمرین های هفتگی می باشد که هر شرکت کننده ملتزم به انجام تمرین همان هفته می باشد.

دستاورد دورهسعی ما تقویت تمام مهارت های فرد و دانش داوطلبان می باشد.

اگر مصمم به داشتن مهارت هایی برای زندگی بهتر هستید  در این دوره ثبت نام کنید