هفته جهانی
ترویج شیر مادر

دهم تا شانزدهم مرداد هفته جهانی ترویج تغذیه با شیر مادر است.
حمایت از مادران یکی از کاربردی ترین روش ها براى ترویج تغذیه شیر مادر است. با حمایت از مادران می توان به توسعه جوامع یاری کرد.
باید شرایط را به گونه ای فراهم کرد که مادران بتوانند در هر فضا و در هر مکان در امنیت و آسایش نورادان خود را شیر دهند.