نه ، به بازماندگى از تحصيل كودكان

🔹سرنوشت تلخى كه شرايط دشوار اقتصادى همراه با قهر طبيعت ابعاد بزرگترى از محروميت را به روستاهاى دور و محروم تحميل كرده است.
🔹در اين شرايط آيا هزينه تحصيل حتى با حداقل ها مى تواند در الويت خانواده هاى بدون درآمد با چندين فرزند باشد؟
🔹باور به آموزش و توانمند كردن كودكان براى كاهش فقر بيشتر از هر زمانى نياز به همدلى شما با دانش آموزان مناطق محروم را مى طلبد.
🔹باشد كه اميد را در دل آنها براى فرداى بهتر زنده نگه داريد…
دانش آموزان مناطق محروم چشم انتظار حمايت شما براى ادامه تحصيل هستند.
مرا هزار امید است و هر هزار تویی💚💛💜