• سازمان بین المللی کار (ILO) روز جهانی مبارزه با کار کودکان را در سال ۲۰۰۲ راه اندازی کرد تا توجه بیشتری را به میزان جهانی کار کودکان و اقدامات و تلاش هایی که برای از بین بردن آن ضروری است، مورد توجه قرار دهد.
    این روز جهانی که هر ساله در ۱۲ ژوئن است ؛ دولت ها، کارفرمایان و سازمان های کارگری، جامعه مدنی و همچنین میلیون ها نفر از سراسر جهان را با هم ترکیب می کند تا وضعیت کار کودکان را برجسته کند و برای کمک به آنها انجام می شود، برجسته سازد.

در این سال، روز جهانی مبارزه با کار کودکان و روز جهانی ایمنی و بهداشت در محل کار توجه ویژه ای به نیاز جهانی به بهبود ایمنی و سلامت کارگران جوان و پایان دادن به کار کودکان دارد.

  • بازده سرمایه گذاری برای پایان دادن به کار کودکان غیرقابل شمارش است.
    کودکان که از بار کار در سن کودکی آزاد هستند، می توانند حقوق خود را به آموزش، اوقات فراغت و رشد سالم بطور کامل تحقق بخشند و به نوبه خود مبانی اساسی توسعه اجتماعی و اقتصادی گسترده تر، ریشه کنی فقر و حقوق بشر را فراهم می کنند.