در صورت وجود هرگونه شکایت و انتقاد لطفا از طریق زیر اقدام نمایید

ارسال شکایت کتبی به آدرس انجمن: اداره راه- کوچه پاسداران ۴-کوچه شهید قوامی-پلاک۲-طبقه اول

ارسال پست الکرونیکی به ایمیل انجمن: lawencharity@gmail.com